skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
แต่งงานแล้ว สามีไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาเลยหรือ ?

คำถาม : แต่งงานแล้ว สามีไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาเลยหรือ ?

ตอบโดย อ.รอซิกีน อีซา, อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์

รายการกิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ 22 01 2561

id: 10037

แต่งงานแล้ว สามีไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังภรรยาเลยหรือ ?

Back To Top
×Close search
Search