รายงานจากท่านอบูสะอีด อัลคุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า […]


  รายงานจากท่านอับดุลลอฮ บินอุมัร บินอัลค็อฏฏ็อบ เ […]