20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:30น. ผู้พิพากษาได้นัดพร้อมเพื่ […]


ดุอาอ์แนะนำอ่านในค่ำคืนนิซฟูชะอ์บาน (และคืนอื่นๆ) ̵ […]


ใครที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกพอ เขาก็จงตอบแทนกล […]


จะละหมาด อย่าลืมปิดเสียงโทรศัพท์นะ #พูดแทน


ใครที่ไม่ขอบคุณคน เขาก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮฺ (บันทึกโดย อะหม […]


เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าเป็นเสียงนาชีด แทนเสียงดนตรีดีกว่า […]


แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วน […]


เท้าผู้หญิิง ก็เป็นเอาเราะฮฺนะ (เอาเราะฮฺ หมายถึง อวัยว […]


โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซ […]


  ผลบุญของผู้ให้อาหารที่ขอบคุณนั้น เสมือนกับผลบุญข […]

1 2 3 16