skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
Definition Of Blindness

ความหมายของการตาบอดที่แท้จริง คือ…

การที่เราบอด มองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเอง

(ชัยคฺ อาอิฏ อัลก็อรนีย์)

Definition of blindness

Back To Top
×Close search
Search