skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
บทขอพรยามประสบทุกข์ยาก

อัลลอฮฺ อัลลอฮุร็อบบี ลาอุชริกุบิฮีชัยอา

อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ

ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉัน

ฉันไม่มีภาคีกับพระองค์

ด้วยสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

(-บันทึกโดย อบีดาวูด หมายเลข 1525-)

บทขอพรยามประสบทุกข์ยาก

Back To Top
×Close search
Search