skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ความดี…สิ่งเดียวที่ไม่หมดอายุ

ความดี…สิ่งเดียวที่ไม่หมดอายุ

“ความดี”

เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุ

แม้แต่ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่

จะช้า จะเร็ว ผลของการทำความดี

จะกลับมาหาเจ้าของมัน

-นิรนาม-

 

Back To Top
×Close search
Search