เกียวกับเรา

WHITE

White Channel เป็น สถานีทีวีดาวเทียมช่องใหม่ ซึ่งมีสหกรณ์อิสลามอมานะฮฺเป็นเจ้าของโดยการระดมทุนในระบบมุฎอรอบะฮฺของ สหกรณ์ ซึ่งเริ่มทดลองออกอากาศแล้วทางช่องดาวเทียมไทยคม 5 (78.5 องศาตะวันออก) ความถี่ 03854 V, sym 05925 ดำเนินการโดย บริษัท ทีเอ็นดีมัลติมิเดีย จำกัด ผู้ผลิต นสพ.ไทยแลนด์นิวส์ ดารุสสลาม Website และ TND: SMS ที่ให้บริการอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

White Channel มี อุดมการณ์และเป้าหมายที่จะผลิตรายการโทรทัศน์สีขาว นำเสนอเนื้อหาตามหลักการอิสลามที่สร้างสรรค์สังคมในรูปแบบใหม่อย่างมีศิลปะ สำหรับทุกคนในครอบครัว

White Channel ถือเป็นการต่อยอดครั้งสำคัญของ กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 และได้พัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการทำงานที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพขึ้นตามลำดับ
ปี 2544กลุ่มตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อพี่น้องมุสลิม และคนทั่วไปในเรื่องของหลักการศาสนาอิสลาม เพื่อความสมานฉันท์ในสังคม
ปี 2550ตั้ง ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม(ฮิมายะห์)ขึ้นเพื่อให้การดูแลสิทธิของพี่น้อง มุสลิมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภค และช่วยเหลือภาครัฐในการตรวจสอบสินค้าที่มีการละเมิด ปลอมปม สินค้าที่มีการรับรองฮาลาล ซึ่งถือเป็นตลาดการส่งออกสำคัญของประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม
ปี 2551ตั้ง บริษัท TND ขึ้นเพื่อผลิตหนังสือพิมพ์ไทยแลนด์นิวส์ดารุสลาม เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารสมาชิก และคนทั่วไป เพื่อสร้างความใจที่ตรงกันในสถานการณ์ต่างๆ นำมาซึ่งความปรองดองในสังคม
ปี 2553ตั้ง ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมเงิน การใช้จ่าย การเก็บรักษาเงินตามบทบัญญัติศาสนาอิสลา และเป็นการช่วยเหลือกันของสมาชิก ระหว่างผู้ที่มีความสามารถ และผู้ที่มีความขัดสน