skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
แบบอย่างของท่านนบี ในการทานอาหาร

ท่านนบี สอนให้แบ่งกระเพราะเป็นสามส่วน

อาหาร  น้ำ  อากาศ

#ละครสอนคน

แบบอย่างของท่านนบี ในการทานอาหาร

Back To Top
×Close search
Search