skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?
27 กุมภาพันธ์ 2018

จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?

จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด? จิตใจของคนเรามี 3 ประเภท 1.จิตใจที่ชอบบงการให้ทำความผิด 2.จิตใจที่ตำหนิความบกพร่องที่เกิดกับตัวเองในสิ่งที่เป็นความผิด และทำความดีที่ไม่สมบูรณ์ 3.จิตใจที่สงบสุข (จิตใจที่สูงส่งที่สุด) - พื้นฐานของการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺจะทำให้เรารู้ว่าจิตใจของเราอยู่ในประเภทใด - ซุนนะฮฺของท่านบีให้เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเมื่อทำความดีเพราะไม่ม…

อ่านต่อ
กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ
10 สิงหาคม 2017

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ   เว็ปไซดข่าว Middle East Monitor รายงานว่า คณะกรรมการพิเศษของกระทรวงศาสนาอิสลามในนครเยรูซาเล็มได้รายงานว่า ทหารอิสราเอลได้ทำลายเอกสารทางประวัติศาสตร์บางส่วนรวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวก และ ห้องสมุด ได้รับความเสียหาย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีรายงานการสูญหายของเอกสารทางประวัติศาสตร…

อ่านต่อ
Back To Top
×Close search
Search