skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดี และกว้างขวางไปกว่าความอดทน

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดี และกว้างขวางไปกว่าความอดทน

ไม่มีใครที่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ที่ดีและกว้างขวางไปกว่า ความอดทน

( หะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรีย์และมุสลิม)

Back To Top
×Close search
Search