skip to Main Content

#กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พบสารตกค้าง 3 สารเคมี
————————————————
3 สารเคมีอันตราย
คลอร์ไพริฟอส – ยาฆ่าแมลง
ไกลโฟเซต – ยาฆ่าหญ้า
พาราควอต – ยาฆ่าหญ้า


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พบการตกค้าง พาราควอต
ผักสด – ตกค้าง ร้อยละ 26.6 เกินมาตฐาน ร้อยละ 6.3
ผลไม้ – ตกค้าง ร้อยละ 12.5 เกินมาตฐาน ร้อยละ 5.0

พบการตกค้าง คลอร์ไพริฟอส
ผักสด – ตกค้าง ร้อยละ 16.9 เกินมาตฐาน ร้อยละ 13.8
ผลไม้ – ตกค้าง ร้อยละ 6.2

พบการตกค้าง ไกลโฟเซต
น้ำในนาข้าว – พบตกค้าง /ราชบุรี 2.8 ไมโครกรัมต่อลิตร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสารตกค้าง 3 สารเคมี

Back To Top
×Close search
Search