White Channel

กลุ่มอัตตาอิบูน จัดอบรมให้ความรู้กับพี่น้องฮุจยาจทุกเวลาหลังละหมาด ณ ทุ่งมีนา

HAJJ1444 : กลุ่มอัตตาอิบูน จัดอบรมให้ความรู้กับพี่น้องฮุจยาจทุกเวลาหลังละหมาด ณ ทุ่งมีนา โดยเช้าวันนี้เป็นการให้ความรู้ก่อนออกเดินทางสู่ทุ่งอารอฟะหฺเพื่อทำการวุกูฟซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในพิธีฮัจญ์
.
ขอดุอาอฺต่อเอกองค์อัลลอฮ ซ.บ. ทรงโปรดคุ้มครองฮุจยาจทุกท่าน โปรดตอบรับอิบาดะห์ต่างๆ ตลอดจนได้รับฮัจย์ที่มับรูร ด้วยเถิด

อัตตาอิบูน
ฮัจญฺ/อุมเราะฮฺ ที่เน้นอิบาดะหฺ ความเข้าใจและความอบอุ่นเป็นพี่น้อง

ฮัจญย์ #ฮัจย์1444

สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ

whitechannel

ลงทะเบียนฮัจย์ปี67

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ