skip to Main Content

SOUTH : กสม. ประชุมร่วมเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก
.
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พื้นที่ภาคใต้ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังสถานการณ์ด้านสิทธิสตรีในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ด้านสิทธิสตรี เช่น ปัญหาและผลกระทบจากการหย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุกคามทางเพศและการทำร้ายร่างกายซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การศึกษา ตลอดจนบทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมในสังคม เป็นต้น โดยเครือข่ายภาคประชาสังคมเห็นว่า หน่วยงานของรัฐยังขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการกับภาคประชาสังคมและประชาชน จึงมีความประสงค์ที่จะสร้างช่องทางการติดต่อเพื่อประสานส่งต่อความเดือดร้อนของประชาชนไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจ
.
จากนั้น เวลา 13.00 น. ประชุมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิทธิเด็ก โดยผู้แทนเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปัญหาการเข้าถึงการศึกษา การแสดงความคิดเห็น การรับฟังและเคารพในความเห็นระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ การถูกข่มขู่คุกคามและติดตามตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ การอยู่ร่วมกันโดยสันติของเด็กและเยาวชนในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนการยอมรับความหลากหลายทางเพศของเด็กและเยาวชน เป็นต้น
.
ผลจากการประชุมพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คือ รัฐยังไม่มีมาตรการดูแล โดยเฉพาะการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม จึงเสนอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)สะท้อนปัญหาไปยังศูนย์อำนวยกาบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำหรับปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาส่งเสริมและคุ้มครองให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมและได้แสดงศักยภาพของตน
.
ที่มา : กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กสม. ประชุมร่วมเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิสตรี และสิทธิเด็ก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ