skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ

 

เว็ปไซดข่าว Middle East Monitor รายงานว่า คณะกรรมการพิเศษของกระทรวงศาสนาอิสลามในนครเยรูซาเล็มได้รายงานว่า ทหารอิสราเอลได้ทำลายเอกสารทางประวัติศาสตร์บางส่วนรวมถึง สิ่งอำนวยความสะดวก และ ห้องสมุด ได้รับความเสียหาย แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีรายงานการสูญหายของเอกสารทางประวัติศาสตร์

 

คณะกรรมการ รายงานต่อว่า แม่กุญแจหลายตัวของห้องสมุดแห่งหนึ่งถูกทำลาย ชั้นวางหนังสื่อและลิ้นชักได้รับความเสียหาย รวมถึง กล้องถูกขโมย แต่เอกสารทางประวัติศาสตร์ยังคงปลอดภัยดี

 

ทั้งนี้ กระทรวงศาสนาอิสลามในนครเยรูซาเล็ม บอกว่า การกระทำนี้ของอิสราเอลเป็นการละเมิดที่ฉาวโฉ่และเป็นการรุกรานที่ไม่ยุติธรรมต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของมัสยิดอัล-อักศอ

กองทัอิสราเอลไล่ทำลายเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในมัสยิดอัล-อักศอ

Back To Top
×Close search
Search