skip to Main Content

SOUTH : กาตาร์ ตรวจงานการก่อสร้างโรงพยาบาล Sheikh Jasim B. Muhammad B. Thani ในโครงการมะดีนะตุสสลาม
.
เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิมะดีนะตุสสลามและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ให้การต้อนรับ Dr.Khalifah Al-Kuwari ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม รัฐกาตาร์ และ Mr. Khalid Shaheen Al-Ghanim อธิบดีกรมกิจการอิสลาม กระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม รัฐกาตาร์ ในโอกาสเข้าตรวจงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาล Sheikh Jasim B. Muhammad B. Thani ในโครงการมะดีนะตุสสลาม ปัตตานี
.
ที่มา WAQAF TV

กาตาร์ ตรวจงานการก่อสร้างโรงพยาบาล Sheikh Jasim B. Muhammad B. Thani ในโครงการมะดีนะตุสสลาม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ