White Channel

การปฏิรูปผู้คน พฤติกรรมของเรา เราต้องอ่อนโยนผู้คนควรรักอิสลามและสนใจอิสลาม

WORLD : “การปฏิรูปผู้คน พฤติกรรมของเรา เราต้องอ่อนโยนผู้คนควรรักอิสลามและสนใจอิสลาม ไม่ใช่ว่าเราเป็นสาเหตุให้ผู้คนเกลียดอิสลามและหนีจากเราไป” รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย Sirajuddin Haqqani ได้ขอให้สมาชิกของ #IEA อัฟกานิสถาน ปฏิบัติต่อพลเมืองของประเทศอย่างเหมาะสม ในพิธีแนะนำผู้ว่าการคนใหม่ของ Kandahar
.
5 พ.ค.66
ที่มา

Taliban_times,tolonews

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ