skip to Main Content

NEWSCLIP : ซูการ์โน ซัดรัฐกลางสภาฯ อ้างผู้นำศาสนา#อิสลามรับ พ.ร.บ.คู่ชีวิต #LGBT ย้ำอย่าเอาศาสนาอิสลามมาเป็นเรื่องเล่นๆ
.
#ไม่รับหลักการ ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.. พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับที..) พ.ศ. ทั้งหมด 4 ฉบับ
.
นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 พรรคประชาชาติ ได้เป็นตัวแทนพรรคประชาชาติอภิปราย ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.. คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ..คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ จำนวน 4 ฉบับ

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ
.
โดยให้เหตุผลการอภิปรายรัฐบาลกำลังตรากฎหมาย เพื่อสร้างความเท่าเทียมของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งแต่กลับไปบังคับใช้กับคนไทยทั่วไปทั้งประเทศ ซึ่งเป็นออกกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ให้สิทธิเสรีภาพให้คนไทยสามารถนับถือศาสนา และปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างครบถ้วน
.
และในฐานะที่ตนเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลาม…ร่าง พ.รบ.ทั้ง 4 ฉบับขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม และพระมหาคัมภีรย์อัลกุรอาน ขัดกับหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ หลักจริยธรรม คุณธรรมอันดีงามของประชาชนคนไทย และขัดกับหลักธรรมชาติ ….จึงขอยืนยันว่าพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชาติ “ไม่รับหลักการ”ของร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 4 ฉบับ และขอเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ที่ติดตามการพยายามขับเคลื่อนไหวของรัฐบาลที่จะตรากฎหมายคู่ชีวิต และการสมรสเท่าเทียมกัน จึงขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนสะท้อนความรู้สึกให้รัฐมนตรี หรือผู้เสนอกฎหมายได้รับทราบ และขอเสนอให้คณะกรรมาธิการฯที่จะตั้งขึ้นได้ตราบทเฉพาะกาลในร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 4 ฉบับ เพื่อไมให้กระทบกับวิถีชีวิตของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยด้วย
.
#ซูการ์โน มะทา #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร #จังหวัดยะลา #พรรคประชาชาติ
.
#ขุนคมคำ

การ์โน ซัดรัฐกลางสภาฯ อ้างผู้นำศาสนา#อิสลามรับ พ.ร.บ.คู่ชีวิต #LGBT ย้ำอย่าเอาศาสนาอิสลามมาเป็นเรื่องเล่นๆ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ