skip to Main Content

SOUTH : คณะศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าพบเลขาธิการศอ.บต. เสนอผลงานด้านการวิจัยต้นแบบและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่ .นราธิวาส

.

ผศ.วสันต์ พลาศัย ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะวิจัยเข้าพบ พล...สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำใน .นราธิวาส

.

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน21 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

.

งานวิจัยดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้นำร่องการลงสำรวจประชากรในพื้นที่ 3 อำเภอของ .นราธิวาสประกอบด้วย 1..เมืองนราธิวาส 7 ตำบล 2,131 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน 8,097 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2,473 ราย 2..สุไหงปาดี 6 ตำบล 2,370 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน 9,611 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 3,975 ราย และ 3..สุคิริน 5 ตำบล 719 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน 2,171 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 930 ราย

.

ด้าน พล...สมเกียรติ กล่าวว่า การทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนในปี 2565 ศอ.บต.จะร่วมกับทุกหน่วยงานและทุกเครือข่ายองค์กร เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนทุกครัวเรือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเลขที่บ้านตรวจสอบความยากจนในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่ตรงเป้าหมายอย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ตรวจสอบครัวเรือนยากจนได้อย่างแม่นยำของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น

.

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 .. ศอ.บต.ได้ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล...สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. ร่วมเป็นประธานในการลงนาม MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาคนจนแบบเบ็ดเสร็จ และแม่นยำ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ PPP Connext หรือระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนให้แม่นยำ และตรงจุดต่อไป

.

ศอ.บต.

#ขุนคมคำ

คณะศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าพบเลขาธิการศอ.บต. เสนอผลงานด้านการวิจัยต้นแบบและนวัตกรรมในการขจัดความยากจน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ