skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
คนที่ทรมานจากการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตอัลลอฮฺจะล้างบาปในวันกิยามะฮฺและจะโดนสอบสวนไหม

s

คนที่ทรมานจากการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตอัลลอฮฺจะล้างบาปในวันกิยามะฮฺและจะโดนสอบสวนไหม

Back To Top
×Close search
Search