skip to Main Content

SOUTH : ครูโอ๊ะ รมช.ศธ.สวมฮิญาบ ล่องจชต.ติดตามการศึกษาเอกชนกศน. ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหานำสู่การแก้ไขเชิงนโยบาย

.

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หวังรับฟังปัญหาการเรียนออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนดีมานด์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเชิญชวนครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน ฉีดวัคซีน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตวิถีปกติใหม่อย่างมีความสุข โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช., นางวรรณี หะยีแวอูมา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับ

.

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

.

โดยจุดแรก รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้พบปะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งได้รับการสะท้อนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน รวม 817 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนในระบบ98 แห่ง และโรงเรียนนอกระบบ 719 แห่ง มีนักเรียนกว่า 1.3 แสนคน และมีครู 9,380 คน โดยในภาคเรียนที่ 2/2564 มีสถานศึกษาที่เปิดเรียนแบบออนไซต์ 111 แห่ง ส่วนสถานศึกษาที่เหลือ เรียนในรูปแบบออนไลน์ ออนแฮนด์ และออนดีมานด์

.

พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของ กศน.จังหวัดนราธิวาส ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ 57 แห่งในหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมสำคัญด้านส่งเสริมการอ่านภาษาไทย, 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา ตลอดจนอบรมประวัติศาสตร์ไทย เพื่อน้อมนำพระราโชบายสู่การปฏิบัติ

ลงพื้นที่โรงเรียนฮาซานียะห์ อำเภอยี่งอ

.

รมช.ศึกษาธิการ ได้รับฟังเสียงสะท้อนการจัดการศึกษาเอกชน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(Creativity-Based Learning) และโครงการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนใต้, การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยี ให้กับครูและสถานศึกษาเอกชนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ, การสนับสนุนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนในระบบ 100% ทุกโรงเรียน, เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 100% ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน, ทบทวนสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลบุตรของครูเอกชนในระบบ, การสนับสนุบงบประมาณค่ารักษาพยาบาลของครูเอกชนที่ติดโรคโควิด 19 โดยเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน, ยกระดับความมั่นคงในอาชีพของครูเอกชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่สอนวิชาหลัก ให้เป็นพนักงานราชการ และการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว และมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

.

การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เรียนและประชาชน โดยมีความพยายามทุกทาง ที่จะทำให้การแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตน้อยที่สุด ซึ่งโรงเรียนต่าง ส่วนใหญ่ยังจัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และรูปแบบ 4 ออนตามบริบทพื้นที่ จึงได้มอบรองเลขาธิการ กช. และ สช. รวบรวมข้อมูลและข้อเสนอทั้งหมด เพื่อวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ครูโรงเรียนเอกชนเข้าไปพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

.

ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณชาวนราธิวาส ที่ตระหนักถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้ม สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ได้ส่งถึงประเทศไทยแล้ว จึงขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมารับวัคซีนมากขึ้น พร้อมปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลป้องกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือและมาตรการต่าง ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังต่อเนื่องรมช.ศึกษาธิการ กล่าว

.

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

.

ข่าวสำนักงาน รมต.ศธ.

ครูโอ๊ะ รมช.ศธ.สวมฮิญาบ ล่องจชต.ติดตามการศึกษาเอกชน-กศน.

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ