skip to Main Content
SOCIAL : “จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อม ในการผลักดันสู่การเป็นพื้นที่อาหารฮาลาลโลก พร้อมส่งเสริมการทำมาตรฐานฮาลาลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยผลิตอาหารตั้งต้น กลางและปลายที่เชื่อมโยงกัน
.
รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อเตรียมสร้างนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเพื่อให้เข้าสู่ตลาดแรงงานที่สามารถสร้างรายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัว”
.
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายในงานสัมมนา “โอกาส ศักยภาพ และความท้าทาย ของ จังหวัดชายแดนภาคใต้และของประเทศไทยฯ”จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อ 23 ก.พ.65
.
#ขุนคมคำ

“จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อม ในการผลักดันสู่การเป็นพื้นที่อาหารฮาลาลโลก

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ