skip to Main Content
“จันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯ” ได้นายกฯใหม่  เผยเร่งทำสื่อสร้างความถูกต้องสุขอนามัยมุสลิมชายแดนใต้

“หมอกิ้ฟลัน” นั่งนายกฯจันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯคนใหม่ เล็งเข้าถึงรากหญ้า ป้องปัญหาสุขภาวะมุสลิม ดันศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-“หมอฟีน” ระบุคนใต้แม่และเด็กอ่อนตายสูงเกิน เรื้อรัง 30 ปี

“จันทร์เสี้ยวการแพทย์ฯ” ได้นายกฯใหม่ เผยเร่งทำสื่อสร้างความถูกต้องสุขอนามัยมุสลิมชายแดนใต้

Back To Top
×Close search
Search