skip to Main Content

SOUTH : จิตอาสา “มุสลิมรักษ์ ความสะอาด” ร่วมส่งฮุจญาจเทศกาลฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
.
สมาชิกกลุ่ม “มุสลิมรักษ์ ความสะอาด” จำนวนประมาณ 70 คน ได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณลานด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศนานาชาติหาดใหญ่ หลังผู้แสวงบุญได้เดินทางไปประกอบพิธีอัจย์ ณ นครเมกกะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของเที่ยวบินปฐมฤกษ์ หลังจากที่ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียได้งดการเปิดให้ชาวต่างประเทศเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
.
สำหรับการเดินไปประกอบพิธีฮัจญ์ของผู้แสวงบุญ นอกจากผู้แสวงบุญ จำนวน 273 ยังมีญาติมิตรมาส่งเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาเรื่องขยะ ทางกลุ่ม “มุสลิมรักษ์ ความสะอาด” จึงได้ร่วมตัวกันขึ้น เพื่อมาจัดเก็บขยะและรณรงค์ให้บรรดาญาติที่มาส่งได้เห็นความสำคัญในเรื่องการรักษาความสะอสด ตามหลักศาสนาอิสลาม เพราะถือว่าความสะอาดเป็น 1 ในศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า และตามหลักคำสอนขององค์ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม โดยยึดถือหลักความสะอาดเป็นที่ตั้งทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น
.
อีกทั้ง เป็นการปลูกฝังให้ “มุสลิมรักษ์ ความสะอาด” ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบ โดยมีการตั้งเป้าว่า ขยะฮัจย์ต้องเป็นศูนย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ถึงแม้ต้องใช้ระยะเวลาในการรณรงค์ แต่ทุกคนก็หวังว่าจะได้สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดอยู่ในใจของทุกคน
.
โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 3 กลุ่ม กระจายไปยังพื้นที่รอบๆ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เพื่อช่วยกันเก็บขยะ และบอกกล่าวเน้นย้ำแก่ญาติพี่น้องที่มาส่งผู้ประกอบพิธีฮัจย์ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะให้ลงถัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกรักสะอาด โดยการมีวินัยแก่ตนเองและในพื้นที่สาธารณะ
.
ขอบคุณ
ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว
วิทยา – ทีปรกร/ภาพ
12 มิ.ย. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

จิตอาสา “มุสลิมรักษ์ ความสะอาด” ร่วมส่งฮุจญาจเทศกาลฮัจย์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ