skip to Main Content

SOCIAL : จุฬาราชมนตรี ย้ำมาตรการโควิดเราะมะฎอน ต้องได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ ร่วมละหมาดตะรอเวียะห์และการเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด
.
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน (เราะมะฎอน) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ. 2565) (ฉบับที่ 1/2565)
.
1.การเลี้ยงละสีลอด ขอความร่วมมือผู้ดำเนินการจัดเลี้ยงละศีลอดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
.
1.1ให้จัดสถานที่เลี้ยงละศีลอดเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
1.2 ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง
1.3 การจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ควรแยกภาชนะที่จัดเลี้ยงให้เป็นส่วนบุคคลและเว้นระยะห่าง หรือควรจัดอาหารเป็นชุดแจกจ่ายเพื่อหลีกเสี่ยงการรวมตัว
.
#การละหมาดตะรอเวียะห์และการเอี๊ยะติก๊ฟที่มัสยิด ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือผู้รับผิดชอบในการจัดละหมาดและการเอี๊ยะติก๊าฟ ควบคุมดูแลสัปปุรุษผู้มาร่วม ละหมาดหรือผู้มาเอี๊ยะติก๊าฟให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ดังนี้
.
2.1 ทำความสะอาดมัสยิดหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ที่อาบน้ำละหมาด ห้องน้ำและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน
.
2.2 งดการใช้พรม ผ้าปูละหมาด ผ้าละหมาดร่วมกัน และงดใช้บ่ออาบน้ำละหมาด (กอเลาะห์)
.
2.3 กำหนดเส้นทางเข้า-ออกมัสยิดหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้มาละหมาดตะรอเวียะห์และผู้มาเอี๊ยะติก๊าฬ หากพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขอความร่วมมือไม่ให้เข้าร่วมละหมาดหรือเข้าเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด และสำหรับผู้ที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ขอให้ละหมาดที่บ้าน
.
2.4 ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งการละหมาดตะรอเวียะห์และการเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และให้กระชับเวลาในการละหมาดตะรอเวียะห์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และสำหรับผู้มาเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด ควรแสดงผลการตรวจ ATK อย่างน้อยไม่เกิน 72 ชั่วโมง และ ควรตรวจทุก ๆ 3 วัน
.
2.5 ผู้มาละหมาดตะรอเวียะห์ที่มัสยิดหรือสถานที่ ที่จัดเตรียมไว้ และผู้มาเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด #ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
.
3.#สำหรับผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวหรือสีเหลือง และสมาชิกที่อยู่ในบ้านที่ทำHome Isolation (การแยกกักตัวที่ บ้าน) ก็ไม่สามารถเข้าร่วมการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมทุกประเภทข้างต้นได้ จนกว่าจะกักตัวครบตามที่กำหนด
.
4. #ขอให้ผู้ถือศีลอดทุกคนมีความเคร่งครัดในการรักษาสภาพแวดล้อมขณะถือศีลอดโดยไม่ถ่มหรือบ้วนน้ำลายในที่สาธารณะ
.
5.ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่ใด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ประกาศงดการจัดเลี้ยงละศีลอด การละหมาดตะรอเวียะห์ และการเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด เป็นกรณีไป
.
ขอบคุณ สำนักจุฬาราชมนตรี

.
#ขุนคมคำ

จุฬาราชมนตรี ย้ำมาตรการโควิดเราะมะฎอน ต้องได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ ร่วมละหมาดตะรอเวียะห์และการเอี๊ยะติก๊าฟที่มัสยิด .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ