skip to Main Content

ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมซื้อสินค้าราคาประหยัด กิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดเปิดกิจกรรม วันที่ 18 พฤษภาคมนี้ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

 

ภายหลังเปิดกิจกรรมในวันดังกล่าว ขบวนรถสินค้าธงฟ้า 14 คัน จะเคลื่อนตัวออกจาก ศอ.บต. มุ่งหน้าสู่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (4 อำเภอ) โดยหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานกระจายสินค้าในแต่ละตำบล เพื่อพิจารณาจำหน่ายแก่ครัวเรือนที่ลำบากและยากจนเป็นครัวเรือนแรก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเรื่องค่าใช่จ่าย ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ในห้วงเดือนรอมฎอน และเทศกาลรายออิดิลฟิตรี ที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาหารและขนมเพื่อแจกจ่าย

 

สำหรับกิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และลดรายจ่ายแก่ประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ภายหลังที่ ศอ.บต. จังหวัด และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ได้จัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่กักตัวอยู่บ้านช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 แล้วในห้วงที่ผ่านมา กิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ราคาประหยัด จึงเป็นแนวทางช่วยเหลือประชาชนอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะช่วยลดรายจ่ายในห้วงเวลานี้

ชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมซื้อสินค้าราคาประหยัด กิจกรรมสินค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID-19

Back To Top
×Close search
Search