skip to Main Content

WORLD : ชาวอิสราเอลมากกว่า3ใน4เชื่อ จะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ในรอบ 2 ปี

ผลสำรวจที่จัดทำโดยสถาบันประชาธิปไตยอิสราเอล (IDI) ระบุว่าชาวอิสราเอลร้อยละ 68 ไม่พอใจผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ขณะที่ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามหรือมากกว่าสามในสี่ เชื่อว่าจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ในรอบ 2 ปีอย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันที่ยังพบทางตัน และการที่สมาชิกสภานั้นแตกเป็นกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น

ผลวิจัยยังชี้อีกว่าร้อยละ 32 ของผู้ตอบคำถามเชื่อว่าเบนจามิน เนทันยาฮู จะประสบความสำเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ แต่ร้อยละ 17 เชื่อว่าฝ่ายค้านจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ ขณะที่ร้อยละ 24 เชื่อว่าจะไม่มีขั้วการเมืองใดสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เลย

ในเวลาเดียวกันศาลกลางของอิสราเอลในเยรูซาเล็มตะวันออก ได้กลับมาพิจารณาคดีของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ในข้อหาคอร์รัปชั่นอีกครั้ง โดยศาลจะรับฟังพยานใน 3 ประเด็น ที่เนทันยาฮูถูกกล่าวหา คือการฉ้อโกง, การติดสินบน และการละเมิดความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้กำหนดให้เนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่ง เว้นแต่จะถูกศาลสูงอิสราเอลตัดสินว่ามีความผิดจริง ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลาหลายเดือน

ชาวอิสราเอลมากกว่า3ใน4เชื่อ จะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ในรอบ 2 ปี

Back To Top
Search