White Channel

ดร.มหานิยม ฉุน นายกฯ ตั้งกระทู้ถาม ทวงเงินตอบแทนบุคลากรม.สงฆ์ปัตตานีเป็นปีถูกเลื่อนตลอด

POLITICS : ดร.มหานิยม ฉุน นายกฯ ตั้งกระทู้ถาม ทวงเงินตอบแทนบุคลากรม.สงฆ์ปัตตานีเป็นปีถูกเลื่อนตลอด
.
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมรัฐสภา ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปเพื่อถามนายกรัฐมนตรี ถึงการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นปัญหาสำคัญที่ยื้อเยื้อมาตลอดและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนอยู่ ถึงแม้ในปัจจุบัน
.
รัฐบาลจะใช้กำลังทหารและตำรวจเพื่อการดูแลความไม่สงบและป้องกันการถูกทำร้ายให้กับประชาชน แต่ยังไม่สามารถยุติความรุนแรงเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะการทำร้ายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ การลอบฆ่าทหาร ตำรวจ ครู และพระภิกษุสงฆ์ที่ออกบิณทบาต ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็ยังปรากฎให้เห็นในสื่อที่เสนอข่าว อย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน เนื่องจากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรไทยที่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๗ ของประซากรโดยรวมในพื้นที่ หรือ ประมาณ 125,000 คน ซึ่งความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ สามเณร และชาวพุทธในพื้นที่ดังกล่าว เป็นอย่างมาก
.
ทั้งการดำรงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี บุคลากรมีความเสี่ยงภัยจากการทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัดใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ
.
ทั้งนี้ ดร.นิยม ได้ตั้งคำถาม ไปยังนายกรัฐมนตรี ว่า

 1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ขอทราบรายละเอียด 3. รัฐบาล มีแผนงาน โครงการ และมาตรการกำกับดูแลอย่างไร เกี่ยวกับการรับเงินตอบแทน�หรือเบี้ยหวัดให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากไม่มี จะขอให้พิจารณางบประมาณแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ จะได้หรือไม่ ปีงบประมาณใด อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
  .
  ดร.นิยม ได้ตั้งกระทู้ถามไปตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2565 ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย ให้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นผู้ตอบ และรมต.ก็เลื่อนการตอบ จนล่วงเลยมาถึงสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) จึงได้ยื่นกระทู้อีกครั้ง แต่ก็ได้รับการเลื่อน การตอบกระทู้ ไปถึง 3 ครั้ง และในวันนี้ เป็นวันที่ รมต กระทรวงอุดมศึกษาฯ ต้องมาตอบ แต่พอถึงเวลา ก็เลื่อนอีกเป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
  .
  ดร.นิยม เห็นว่า เป็นการละเลย ไม่ใส่ใจ ที่จะให้ความช่วยเหลือต่อพระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย บ่งบอกถึงการละเลยความรับผิดชอบ และไม่แยแสต่อพระพุทธศาสนา จึงอยากให้ ประธานในที่ประชุมรัฐสภา สั่งการให้ นายกรัฐมนตรีหรือ รมตฯ กระทรวงอุดมศึกษาฯ ให้การตอบกลับกระทู้นี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ก่อนที่รัฐสภาจะสิ้นสุดวาระนี้
  .
  บ้านเมือง
  .

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ