White Channel

ดีเอสไอลงพื้นที่มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เผยพบมี “เจ้าหน้าที่-ผู้มีอิทธิพล” เอี่ยวผิดวัตถุอันตรายจนเกิดระเบิด

SOUTH : ดีเอสไอลงพื้นที่มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เผยพบมี “เจ้าหน้าที่-ผู้มีอิทธิพล” เอี่ยวผิดวัตถุอันตรายจนเกิดระเบิด
.
(4 ส.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปพ.จชต.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศปพ.จชต. ลงพื้นที่ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี และกราบเรียนให้ทราบถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดที่ ต.มูโนะ และในคราวเดียวกัน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิด ส่งผลให้ประชาชนในละแวกข้างเคียงเสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 389 คน บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวนมาก
.
นายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดน กล่าวว่า ได้เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียน ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ พร้อมแจ้งข้อห่วงใยจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ผ่านพ้นห้วงวิกฤตดังกล่าวไปด้วยดี และได้มอบเงินสด พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ด้วย
.
ตนได้รับฟังข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ กรณีมีการกระทำความผิดในพื้นที่ที่เกี่ยวโยงเจ้าหน้าที่รัฐ และผู้มีอิทธิพล โดย ศปพ.จชต. ได้ตรวจสอบข้อมูลในชั้นต้น ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่ามีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และดอกไม้เพลิง ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งหลังจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะได้ประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อมีคำสั่งให้ทำการสืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐาน พร้อมทั้งขยายผลให้เห็นถึงการกระทำความผิด และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
.
เนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ตามบัญชีท้าย ข้อ 13 คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และข้อ 20 คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยหลังจากสืบสวนเสร็จจะได้พิจารณาเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษต่อไป
.
ผู้จัดการออนไลน์

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ