skip to Main Content

SOCIAL : ทวี สอดส่อง ร่วมละศีลอดเดือนเราะมะฎอน ปชช. เยาวชน นักศึกษา กว่า 120 คน
.
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ที่โรงแรมอัลมี รอซ รามคำแหง กรุงเทพฯ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายวรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ นายวิทยา พาณิชพงศ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ นายธงชาติ รัตนวิชา หัวหน้าฝ่ายกฏหมายพรรคประชาชาติ นางวรลักษณ์ ศรีสอาด เหรัญญิกพรรคประชาชาติ คณะผู้บริหารและสมาชิกพรรคประชาชาติ ได้ร่วมละศีลอดเดือนรอมฎอน(เราะมะฎอน) กับพี่น้องมุสลิมโดยมีท่านโต๊ะอิหม่าม ประจำมัสยิด ในเขตพื้นที่บางกะปิ สวนหลวง และสะพานสูง รวมกับสมาชิกพรรคที่เป็นมุสลิม เยาวชน นักศึกษามุสลิมจากหลากหลายสถาบัน ประมาน 120 คน
.
ทุกปีในเดือนรอมฎอน ถือเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม ที่คัมภีร์อัลกุรอานได้ทรงประทานให้เป็น “ธรรมนูญชีวิต” ของมุสลิมทุกคน การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นเวลา 29 – 30 วัน ด้วยการงดเว้นจากการกิน การดื่ม การเสพ ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์และงดการมีความสัมพันธ์ทางเพศตลอดทั้งเดือนรอมฎอน ระมัดระวังตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามของศาสนาและไม่ให้ประพฤติผิดในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือศีลอดได้สัมผัสและรับรู้ถึงความทุกข์ยากลำบาก ได้เรียนรู้ถึงอุปสรรรคต่างๆ ของการดำเนินชีวิต และเมื่อได้สัมผัส ได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากแล้ว การถือศีลอดจึงส่งผลสืบเนื่องให้ผู้ถือศีลนั้นรู้จักอดกลั้นอดทนต่อความทุกข์ยากต่างๆ ด้วยความพากเพียรและสติปัญญา
.
จึงขอให้กำลังใจและอำนวยพรให้เดือนรอมฏอนปีนี้ ฮ.ศ.1443 / พ.ศ.2565 ขอเอกองค์อัลเลาะห์โปรดประทานพรให้ชาวไทยมุสลิมทุกท่าน ได้รับแรงบันดาลใจ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ชีวิตเปี่ยมล้นด้วยสมาธิ ได้รับคุณงามความดีทางนำที่ถูกต้อง และมีความสันติสุขที่ยังยืน
.
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ

ทวี สอดส่อง ร่วมละศีลอดเดือนเราะมะฎอน ปชช. เยาวชน นักศึกษา กว่า 120 คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ