skip to Main Content

SOUTH : ทีเคพาร์ค นราธิวาส หนุนศักยภาพการเรียนรู้
.
นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส และบุคลากรสถาบันการศึกษา ร่วมรับฟังความพร้อม การดำเนินงานและกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ ทีเค พาร์ค ในไตรมาสใหม่ เพื่อยกระดับและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้ครบวงจร พร้อมตรวจดูความพร้อมรอบบริเวณห้องสมุดทีเค พาร์ค ซึ่งพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้
.
นายไพซอล อาแว กล่าวว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ และเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมมือกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) ในการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ซึ่งสร้างเสร็จมานานแล้ว เพื่อมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
.
และเป็นแหล่งเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่มได้แสดงออก เรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนวิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ รวมทั้งการ ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายในพื้นที่ประกอบด้วยห้องสมุดมีชีวิตห้องสมุดเด็ก ห้องเธียเตอร์ ห้องมายด์รูม ห้องเงียบ Book Wall ลานสานฝัน และมุมกาแฟ
.
“อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จะเป็นพื้นที่เติมเต็มทุกจินตนาการเพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวนราธิวาสเข้ามาใช้บริการ และมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง มีความสุข พร้อมเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ โดยจะปรับปรุงทุกส่วนจนครบสมบูรณ์ ส่วนจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้เมื่อไรนั้นคงต้องรอสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายมากกว่านี้ก่อน เมื่อเปิดได้ยืนยันว่า ทีเค พาร์ค นราธิวาส มีความพร้อมแน่นอน” นายไพซอลกล่าว
.
ข่าวสด
#ขุนคมคำ

ทีเคพาร์ค นราธิวาส หนุนศักยภาพการเรียนรู้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ