skip to Main Content

SOCIAL : นร. 5 ศาสนาในเชียงใหม่ เรียนรู้จัก-เข้าใจกัน ต่างศาสนาแต่เคารพให้เกียรติกัน
.
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชมรมศาสนสัมพันธ์เชียงใหม่จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่
.
ณ พุทธสถาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.เปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 มีนายวีระพงค์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน มีนายมานิตย์ ขันธสีมา ประธานศาสนสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงาน
.
น.ส.อุบลวรรณ ทะพิงค์แก กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ โดยองค์กรทางศาสนา 5 ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เยาวชนได้เรียนรู้และยอมรับในความต่างหลากหลายด้านเชื้อชาติศาสนา ให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมตลอดไป
.
โดยมีกลุ่มเยาวชน ทั้ง 5 ศาสนา จำนวนทั้งหมด 97 คน โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้นำศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ได้รับการเอื้อเฟื้อใช้สถานที่จากพุทธสถานเชียงใหม่
นายวีระพงศ์ ฤทธิรอด กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงาน ทำให้ทราบว่าการสร้างความสมานฉันท์ของ 5 ศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มิติทางศาสนา ในการเสริมสร้างความสามัคคีความปรองดอง คลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนาวัฒนธรรม เป็นการปลูกฝั่งให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมปกติสุข โดยใช้กลุ่มเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความสมานฉันท์ในสังคมไทย
.
เป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนทุกคนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละศาสนา ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนความเชื่อ หลักปฏิบัติของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมีมิตรไมตรีต่อกันระหว่างเพื่อนต่างศาสนามากขึ้น เกิดความตระหนักและมีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือ กานธำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
.
ซึ่งหวังว่าผลจากการเข้าร่วมโครงการ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริม เสริมสร้างความสันติสุข โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจ สร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคี ทำให้สังคมที่ต่างศาสนา อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข รวมทั้งสร้างความสมานฉันท์แก่เยาวชนต่างศาสนา ต่างความเชื่อ ต่างวัฒนธรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
.
ขอบคุณ
#โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่
#ข่าวมุสลิมเชียงใหม่
.

นร. 5 ศาสนาในเชียงใหม่ เรียนรู้จัก-เข้าใจกัน ต่างศาสนาแต่เคารพให้เกียรติกัน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ