skip to Main Content

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี “รักษาการ”
รัฐอิสลามเอมิเรตอัฟกานิสถาน IEA
ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2564
.
#ขุนคมคำ

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี “รักษาการ” รัฐอิสลามเอมิเรตอัฟกานิสถาน IEA

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ