skip to Main Content

SOUTH : นายกฯ ร่วมเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สนามบินเบตง 14 มี.ค.นี้
.
กรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้ง ทย. พร้อมเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคม
.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการเดินทางได้หลายรูปแบบ
.
ซึ่งในวันที่ 14 มีนาคม 2565 จะมีพิธีเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ปฐมฤกษ์ท่าอากาศยานเบตง โดยสายการบินนกแอร์ เส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมเดินทางไปกับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ครั้งนี้ด้วย
.
สำหรับตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานเบตง สายการบินนกแอร์จะทำการบิน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ พุธ และศุกร์)
:
ท่าอากาศยานเบตง กรมท่าอากาศยานมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่เสมอ การเปิดให้บริการเที่ยวบินของทางราชการ เที่ยวบินส่วนบุคคล รวมถึงเที่ยวบินทดลองแบบเช่าเหมาลำที่ใช้อากาศยานแบบ Q-400 เส้นทาง ดอนเมือง – เบตง และกลับ สามารถให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.
โดยเส้นทางการบิน และการขึ้น – ลงของอากาศยานอยู่ในน่านฟ้าของประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน ปัจจุบันผู้ประกอบการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน พร้อมให้บริการตั้งแต่เที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้เป็นต้นไป และจะมีการพัฒนา และลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต
.
นอกจากนี้ยังดำเนินการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการตรวจคัดกรองทั้งเจ้าหน้าที่ และผู้โดยสาร การเว้นระยะห่าง และการทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นที่ภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
.
ขอบคุณที่มา : MGROnline

นายกฯ ร่วมเที่ยวบินปฐมฤกษ์ สนามบินเบตง 14 มี.ค.นี้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ