White Channel

นาย เศรษฐา ทวีสิน ได้เป็น #นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย

POLITICS : นาย เศรษฐา ทวีสิน ได้เป็น #นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย จากเสียง เห็นชอบ 482 ไม่เห็นชอบ 165 งดออกเสียง 81
.
สภาผู้แทนราษฏร

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ