skip to Main Content

SOUTH : “นิพนธ์เดินหน้ามอบโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านพื้นที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

.

11 กันยายน 2564 ที่หอประชุมอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน และส่วนราชการร่วมในการมอบฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

.

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ..2564 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนโดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยมีเป้าหมายจำนวน 15,500 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย

.

นายนิพนธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดิน โดยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามแผนจำนวน 2,024 แปลง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

“นิพนธ์” เดินหน้ามอบโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านพื้นที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ