skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
บรรยากาศกิจกรรมซิกอยะฮฺฮุจญาจของอัตตาอิบูน

 

ภารกิจมอบซิกอยะฮฺอาหารและน้ำแก่บรรดาฮุจญาจ ณ ทุ่มมินา โดยฮุจญาจอัตตาอิบูน เสร็จสิ้นสมบูรณ์ รวมเป็นเงินมูลค่ามากกว่า 6,000 ริยัล (ประมาณ 60,000 กว่าบาทไทย) อัลฮัมดุลิลลาฮ…

บรรยากาศกิจกรรมซิกอยะฮฺฮุจญาจของอัตตาอิบูน

Back To Top
×Close search
Search