White Channel

บรรยากาศโครงการรอมฎอน เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 สร้างความสัมพันธ์อันดี

SOUTH : บรรยากาศโครงการรอมฎอน เยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 สร้างความสัมพันธ์อันดี รณรงค์ส่งเสริมศาสนา ตระหนักถึงความสำคัญในเดือนรอมฎอน
.
โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการเยาวชนรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นเอกภาพของเยาวชน ทำนุบำรุงศาสนาและรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักคำสอนของศาสนา การดำรงชีวิต การประกอบคุณงามความดี และการปฏิบัติศาสนกิจ โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นางพาตีเม๊าะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายชานนท์ อับดุลอาซิซ ดาหลาย ประธาน สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกิจกรรม
.
ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้ร่วมกิจกรรมเปิดปอซอ (ละศีลอด) ในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444 ร่วมกับเยาวชนและแขกผู้มีเกียรติสร้างบรรยากาศที่ดีในห้วงของการปฏิบัติศาสนกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ และพี่น้องประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างสภาวะที่ดีต่อการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงได้ให้ความสำคัญ และความภาคภูมิใจในสังคมพหุวัฒนธรรมที่แสดงออกให้เห็นเด่นชัดเสมอมา
.
ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 เพื่อต้องการเปิดพื้นที่ให้เยาวชน ได้มารวมตัวพบปะกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับประเทศชาติ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เยาวชนมีเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ ที่เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นกัลยาณมิตรที่ดีพร้อม ที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นผู้นำแห่งอนาคตและขับเคลื่อนสังคม สู่สันติสุข ซึ่งทุกภาคส่วนพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทุกศาสนา มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้จัดกิจกรรม ในเดือนอันประเสริฐ เพื่อส่งเสริมเกียรติภูมิ และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความสมานฉันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป
.
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ