skip to Main Content
UPDATE: บรูไนประกาศยกเลิกแบงก์หมื่น ทยอยถอนคืนจากตลาด
.
หนังสือพิมพ์บอร์เนียวบูลเลติน รายงานว่าสถาบันการเงินบรูไน ดารุสซาลาม หรือเอเอ็มบีดี (AMBD) กล่าวว่าจะไม่มีการออกธนบัตร 10,000 ดอลลาร์บรูไน (ประมาณ 230,000 บาท) ซึ่งเป็นธนบัตรราคาสูงสุด ให้ธนาคารทุกแห่งในประเทศอีกต่อไป และจะทยอยถอนคืนจากการหมุนเวียนในตลาดตามลำดับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. นี้
.
เอเอ็มบีดีกล่าวในแถลงการณ์ว่า การตัดสินใจถอนธนบัตรราคาดังกล่าว เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เอเอ็มบีดีลดความเสี่ยง เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน เช่นการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย และการปลอมแปลงธนบัตรที่มีราคาสูง อย่างไรก็ตามธนบัตร 10,000 ดอลลาร์บรูไน จะยังคงใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และคงมูลค่าที่ระบุไว้ครบถ้วน
.
ทั้งนี้เอเอ็มบีดียังสนับสนุนประชาชน ใช้วิธีชำระเงินทางเลือกต่างๆที่เข้าถึงได้ในบรูไน เช่น บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และการชำระเงินออนไลน์สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง

บรูไนประกาศยกเลิกแบงก์หมื่น ทยอยถอนคืนจากตลาด

Back To Top
×Close search
Search