บิ๊กป้อม ลุยปัตตานี โชว์ฝีมือผัดซีอิ๊วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม – White Channel

White Channel

บิ๊กป้อม ลุยปัตตานี โชว์ฝีมือผัดซีอิ๊วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


SOUTH : บิ๊กป้อม ลุยปัตตานี โชว์ฝีมือผัดซีอิ๊วช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

.

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ตรวจและติดตามการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)ครั้งที่ 5/2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

พล.อ.ประวิตร ได้ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและผลักดันพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การเป็นเมืองปูทะเลโลกพร้อมเปิดโรงเพาะเลี้ยงปู ที่โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปูทะเลครบวงจร และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทางด้านการเพาะฟักและอนุบาลลูกปูทะเลวัยอ่อนตลอดจนการเลี้ยงปูทะเลรูปแบบต่างๆ 

จากนั้นได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพด.) ครั้งที่5/2565 อาทิ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน โครงการนำร่อง“1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” ความก้าวหน้ากิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 – 2571 ความก้าวหน้าการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่กรณีอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ความก้าวหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ภายใต้การมีส่วนร่วมของจังหวัดและทุกภาคส่วน 

 นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณา 6 โครงการ ที่ศอ.บต. เสนอขอความเห็นชอบอนุมัติหลักการ อาทิ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีกำนัน –ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักสำคัญ 2566 – 2570 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2566 – 2570 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาทุกศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2566 – 2570 โครงการจัดตั้งอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสทรงเจรญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 2566 – 2568 (ร่าง) แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2567 – 2570 โครงการจัดหายานพาหนะและขนส่งสนับสนุน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ2566 

จากนั้น พล.อ.ประวิตร  ได้พบปะพี่น้องประชาชน ประกอบด้วยกลุ่มตัวแทนครัวเรือนยากจน  ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม  ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ นายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชนในระบบทั้ง 5 จังหวัดนายกสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัด ประธานชมรมตาดีกา 5 จังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และกลุ่มเป้าหมายอาหารกลาง วันเด็กตาดีกา เข้าร่วม 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในนามของประธานกพต.มีอำนาจหน้าที่ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติ ซึ่งในที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบหลายโครงการ ได้แก่กลุ่มโครงการที่ดำเนินการบนพื้นฐานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทั้ง 5 จังหวัดเฝ้าสังเกตสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิตการทำอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นจากเชฟชุมพล เชฟชื่อดังของประเทศไทย เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหาร  ภายใต้แนวคิด “มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาล สู่ตลาดโลก”

.

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ