skip to Main Content

SOCIAL : บ้านใกล้เรือนเคียง เยี่ยมเยือนวันอีด สมุทรปราการ
.
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายศักรินทร์ มะซอ
คอเต็บประจำมัสยิดมะซ่อตุ๊ดดีนียะห์ (ลาดหวาย)
พร้อมด้วยนายมนูศักดิ์ สุขวิเศษ กรรมการมัสยิด
เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดมะซ่อ
ตุ๊ดดีนียะห์ (ลาดหวาย) เข้าเยี่ยมคารวะท่านพระครู
สมุทรฉัทรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางเพรียง และท่านผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดลาดหวาย โดยมอบอินทผาลัมและ
หนังสือพหุวัฒนธรรม ไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งวัดทั้งสอง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ ถือเป็นศาสนสถานบ้านใกล้เรือนเคียง
กับมัสยิด เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศาสนา ในโอกาส
วันอีดิ้ลฟิตรี่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน และพัฒนาสังคมร่วมกัน
เสมือนครอบครัวเดียวกัน
.
#ครอบครัวเดียวกัน
ชมรมสถานบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สน.จุฬาราชมนตรี
.

บ้านใกล้เรือนเคียง เยี่ยมเยือนวันอีด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ