skip to Main Content

SOCIAL : ปภ.เตือน 5 จว.เฝ้าระวังน้ำท่วม จากการระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
.
29 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ ผู้อำนวยการจังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และ นนทบุรี ให้เฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมรับมือผลกระทบจากการระบายน้ำจาก “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ว่า
.
ด้วย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้รับแจ้งจาก กรมชลประทาน ว่าในช่วงที่ผ่านมาพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” และหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่น และเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่
.
โดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำที่ไหลลง “เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะทำให้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่ 30 กันยายน 2564
.
ดังนั้น เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ทำให้น้ำเต็มเขื่อน กรมชลประทาน จึงจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนฯ เป็น 3,456 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้หลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก แล้วจะควบคุมให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
.
ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำปาสัก ตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกในชุมชมนอกคันกั้นน้ำ บริเวณวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าว จะไม่กระทบกับพื้นที่บริเวณตั้งแต่ท้ายน้ำวัดสะตือ ไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)
.
#ขุนคมคำ

ปภ.เตือน 5 จว.เฝ้าระวังน้ำท่วม จากการระบายน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ