skip to Main Content

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประกาศเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขการผ่านด่านทางบก และขอย้ำว่าทุกคนที่จะเดินทางผ่านด่านทางบกต้องมีเอกสาร 2 ฉบับ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยแจ้งไป

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวานนี้ (30 มี.ค. 2563) มีพี่น้องคนไทยเข้ามารับบริการ ดังนี้
1. ผ่านระบบออนไลน์ 185 คน
2. เดินทางเข้ามาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ อีกทั้ง 2 แห่ง 199 คน

สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเข้ามาขอที่สำนักงาน สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอย้ำว่า ทุกคนจะต้องนำเอกสารมาให้พร้อมเพื่อให้ไม่เสียเวลา ดังนี้
1. ใบรับรองแพทย์ fit to travel
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือเดินทาง
4. ที่อยู่ปัจจุบันในมาเลเซีย และที่อยู่ในไทยที่จะกลับไปอยู่
5. เบอร์โทร. ติดต่อ
6. อีเมลสำหรับผู้ที่มายื่นแล้วไม่อยากรอ สำนักงานจะส่งหนังสือรับรองกลับไปให้ภายใน 24 ชั่วโมง

#ขุนคมคำ

ประกาศเพิ่มเติมเรื่องเงื่อนไขการผ่านด่านทางบก ไทย-มาเลเซีย

Back To Top
×Close search
Search