skip to Main Content

SOCIAL : ประชุมนัดแรกกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา
.
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
.
โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในที่ประชุม ดังกล่าว นายยงยุทธ ยาณะ ปธ.กอจ.ชม./กรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมตามหนังสือประกาศเเต่งตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์และเชิญประชุม เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้เเทนจากศาสนาอื่นอีก 4 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ , พราหมณ์ – ฮินดู , และซิกส์ และผู้เเทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ อบจ. เทศบาลเมือง เป็นต้น
.
โดยที่ประชุมมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันและการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันของทุกศาสนา ให้การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้ทุกศาสนาในทุกพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีต่อกันสืบไป
.
ทั้งนี้ กรมศาสนา จัดตั้งกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ปธ.กอจ.เชียงใหม่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ด้วยกรมศาสนา ขอความร่วมมือมายังวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
.
เพื่อสร้างเครือข่ายศาสนิกสัมพันธ์ให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจในระหว่างศาสนา ที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ มาอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากไม่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ไม่ได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่างในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีประแต่งตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ดังรายชื่อที่แนบมานี้
.
ในส่วนของศาสนาอิสลามได้แต่งตั้งให้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นคณะกรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันมีนายยงยุทธ ยาณะเป็น ประธานอิสลามฯ
.
ขอบคุณ
ข่าวมุสลิมเชียงใหม่
.

ประชุมนัดแรกกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่เร่งสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ