skip to Main Content

COVID-19: ปัตตานีเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ที่ ม.อ.ปัตตานี ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาวันแรกเกือบ 100 คน
.
20 มิถุนายน 2564 สถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อวันเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวันแรกมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา จำนวน 93 คน
.
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ตามที่จังหวัดปัตตานี มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนถึง 144 คน ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จึงจำเป็นต้องหาสถานที่เป็นการเร่งด่วนในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยได้ขอเปิดหอพัก 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี
.
ซึ่งหอพัก 6 เป็นอาคาร 4 ชั้น มีห้องพักรวม 73 ห้อง สามารถเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 292 เตียง โดยได้เปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา จำนวน 93 คน รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ที่หอพัก 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
.
โดยมีนายแพทย์รุสตา สาและ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี และนางสุมาลี คงสมพรต (พยาบาลวิชาชีพ) เป็นหัวหน้าโรงพยาบาลสนาม 5 จังหวัดปัตตานี

ปัตตานีเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ที่ ม.อ.ปัตตานี ผู้ติดเชื้อเข้ารักษาวันแรกเกือบ 100 คน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ