skip to Main Content

UPDATE : คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถาน มีมติเห็นชอบการยกเว้นภาษีครั้งใหญ่ แก่ผู้ผลิตและผู้นำเข้ายานพาหนะพลังงานไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่เอื้อต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมในประเทศ

คณะรัฐมนตรีรัฐบาลปากีสถาน มีมติจัดเก็บภาษีการขาย (sales tax) เพียงร้อยละ 1 ต่อยานพาหนะไฟฟ้าผลิตภายประเทศที่มีขนาดแบตเตอรี่ไม่เกิน 50 กิโลวัตต์ชั่วโมง และยานพาหนะเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์ชั่วโมง รวมถึงจะจัดเก็บภาษีนำเข้ากับอุปกรณ์ชาร์จพลังงานไฟฟ้าที่ร้อยละ 1 เท่านั้น

ขณะที่ยานพาหนะไฟฟ้าจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลาง ส่วนการนำเข้าโรงงานและเครื่องจักรสำหรับการผลิตยานพาหนะประเภทนี้จะปลอดภาษี ขณะที่ผู้นำเข้ายานพาหนะไฟฟ้าจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากร รวมถึงบริการทางการบัญชีและภาษี

การส่งเสริมการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้า ที่จะช่วยประหยัดการนำเข้าน้ำมัน มูลค่าราว 2 พันล้านรูปี (ราว 818 ล้านบาท) นอกเหนือจากการลดปริมาณมลพิษทางอากาศในประเทศ เป็นหนึ่งในนโยบายของอิมราน ข่าน นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง นอกเหนือจากมาตรการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นและอื่นๆ

โดยในที่ประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ข่านออกคำสั่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง กำหนดนโยบายยานพาหนะไฟฟ้า เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตยานพาหนะไฟฟ้าเป็นครั้งแรกของประเทศ รวมถึงสั่งให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแล ให้จำนวนรถยนต์ร้อยละ 30 ในประเทศ เปลี่ยนไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี 2030

ปากีฯไฟเขียวยกเว้นภาษี แก่ผู้ผลิต-นำเข้ายานพาหนะไฟฟ้า

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ