White Channel

ผบ.ทร. มอบเงินช่วยเหลือ 23 ครอบครัว กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย รวมถึง อับดุลบาซีส มะแอ จำนวน 900,000 บาท

SOCIAL : ผบ.ทร. มอบเงินช่วยเหลือ 23 ครอบครัว กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย รวมถึง อับดุลบาซีส มะแอ จำนวน 900,000 บาท
.
เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่อาคารราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กทม. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) มอบเงินช่วยเหลือต่างๆ ในส่วนที่กรมสวัสดิการทหารเรือรับผิดชอบ ให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต และสูญหาย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง จำนวน 22 ครอบครัว
.�เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละที่มีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ
.
ในส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยที่ยังค้นหาไม่พบ กองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการทหารเรือ รวบรวมสิทธิกำลังพลที่ทายาทและครอบครัวพึงได้รับ ประกอบด้วย เงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยหมู่แบบ “เฉพาะกิจ” กองทัพเรือ เงินช่วยเหลือจากกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการตามระเบียบกรมสวัสดิการทหารเรือ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดน พ.ศ.2561 และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี (เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก) โดยมอบให้ทายาท ดังนี้
– ผู้เสียชีวิต�1. ทายาทของ พ.จ.อ.คุณากร จริยศ จำนวน 1,237,000 บาท�2. ทายาทของ จ.อ.บุญเลิศ ทองทิพย์ จำนวน 1,237,000 บาท�3. ทายาทของ จ.อ.ชูชัย เชิดชิด จำนวน 1,237,000 บาท�4. ทายาทของ จ.ท.สหรัฐ อีสา จำนวน 1,237,000 บาท�5. ทายาทของ จ.ต.ศราวุธ นาดี จำนวน 1,237,000 บาท�6. ทายาทของ จ.ต.สถาพร สมเหนือ จำนวน 1,037,000 บาท�7. ทายาทของ จ.ต.นพณัฐ คำวงค์ จำนวน 1,037,000 บาท�8. ทายาทของ จ.ต.สิริธิติ งามทอง จำนวน 1,237,000 บาท�9. ทายาทของ จ.ต.ศุภกิจ ทิวาลัย จำนวน 1,237,000 บาท�10. ทายาทของ พลฯ ปรีชา รักษาภักดี จำนวน 1,002,000 บาท�11. ทายาทของ พลฯ ชลัช อ้อยทอง จำนวน 1,002,000 บาท�12. ทายาทของ จ.ท.ธวัชชัย สาพิราช จำนวน 1,037,000 บาท�13. ทายาทของ พลฯ สิทธิพงษ์ หงส์ทอง จำนวน 1,002,000 บาท�14. ทายาทของ พลฯ จิราวัฒน์ ธูปหอม จำนวน 1,002,000 บาท�15. ทายาทของ พลฯ จำลอง แสนแก จำนวน 1,002,000 บาท�16. ทายาทของ จ.อ.ไพร ร่วมญาติ จำนวน 1,237,000 บาท�17. ทายาทของ พลฯ วรพงษ์ บุญละคร จำนวน 1,002,000 บาท
.
– ผู้สูญหาย�18. ทายาทของ จ.ต.โสภณ วงษ์สนิท จำนวน 900,000 บาท�19. ทายาทของ พลฯ ชัยชนะ ช่างวาด จำนวน 900,000 บาท�20. ทายาทของ พ.จ.อ.จิราวัฒน์ เจริญศิลป์ จำนวน 900,000 บาท�21. ทายาทของ พลฯ ทวีศักดิ์ แซ่เซียว จำนวน 900,000 บาท�22. ทายาทของ พลฯ อับดุลบาซีส มะแอ จำนวน 900,000 บาท
.
ทั้งนี้ กองทัพเรือ โดยผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงกำลังพลที่ยังคงสูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปาง เป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วน โดยเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้สูญเสีย ประกอบด้วยเงินจากส่วนต่างๆ 5 ส่วน ดังนี้
.
1.เงินตามสิทธิด้านกำลังพล เช่น เงินช่วยพิเศษ บำเหน็จตกทอด และบำนาญพิเศษ ทั้งนี้�เป็นไปตามสิทธิด้านกำลังพลของกำลังพลแต่ละราย โดยมีขั้นตอนการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด
2.เงินจากกองทุนต่างๆ ของกองทัพเรือ เช่น กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ
3.เงินประกันภัย เช่น เงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือ
4.เงินสวัสดิการกองทัพเรือ และเงินฌาปนกิจกองทัพเรือสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก
5.เงินที่หน่วยงานภาคเอกชนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล
.
มติชน
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ