skip to Main Content

SOUTH : ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งเป้าเตรียมเปิดเมืองฟื้นเศรษฐกิจให้ได้ก่อนปีใหม่ ดีเดย์อย่างช้าภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้
.
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 64 ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.ส่วนหน้า) ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากมีการตั้ง “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “ศบค.ส่วนหน้า” เพื่อกำกับดูแล ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลาย
.
โดยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มดีขึ้น ยอดติดเชื้อแต่ละจังหวัดเริ่มลดลง ทั้งนี้ กลไกที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบผลสำเร็จนั่นคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ทั้ง 3 ส่วน ต้องทำงานประสานสอดคล้องกัน โดยตั้งเป้า 15 ธันวาคมนี้ เตรียมเปิดประเทศฝั่งชายแดนภาคใต้ให้ได้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่รับช่วงปีใหม่ที่จะมาถึง
.
ทั้งนี้ อยากจะย้ำให้ประชาชนได้มั่นใจว่าการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ของ ศบค.ใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ปัจจัยความสำเร็จของการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือภาครัฐต้องเข้มแข็ง ภาคเอกชน ภาคผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธ และมุสลิม ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน ทั้งการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน และการควบคุมการแพร่ระบาด ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย
.

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ