White Channel

ผู้นำศาสนาขอบคุณ ‘บิ๊กป้อม’ หนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนา-เพิ่มค่าอาหารตาดีกา

POLITICS : ผู้นำศาสนาขอบคุณ ‘บิ๊กป้อม’ หนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนา-เพิ่มค่าอาหารตาดีกา
.
17 มี.ค.2566 – พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา ณ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตาดีกา โดยมีคณะครูสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้นำศานา ประชาชน และน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ตาดีกา) กว่า 1,000 คน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
.
พลเอกประวิตร กล่าวว่าการทำทุกอย่างเพื่อให้การปฏิบัติศาสนากิจและการดำรงชีวิตตามหลักการศาสนาของพี่น้องมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย สามารถเจริญรอยตามศาสดาได้ สิ่งที่ กพต. ได้ให้ความเห็นชอบและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการที่เกี่ยวข้อง กับทุกท่านที่สำคัญได้แก่
.
การสนับสนุนค่าอาหารกลางวันตาดีกา รวมทั้งเพิ่มจำนวนครูผู้สอนให้เหมาะสมกับสัดส่วนนักเรียน การพัฒนาและฝึกอบรมครูผู้สอนตาดีกาอย่างต่อเนื่อง การดูแลสิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เช่น การเพิ่มค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการด้าน เป็นต้น
.
และกรณีของโรงเรียนเอกชน เช่น การปรับเวลาการสอบบรรจุครู การสนับสนุนครูโรงเรียนเอกชนให้มีสิทธิกู้ยืมเรียน การเพิ่มค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน สถาบันปอเนาะและตาดีกา การเชื่อมโยงโรงเรียนชื่อดังใน กทม. ให้เป็นโรงเรียนพี่น้องกับโรงเรียนในพื้นที่ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และภาษาที่หลากหลาย สำหรับเรื่องที่จะศึกษาร่วมกันต่อไป
.
เช่น การปรับอัตรารายหัวนักเรียนเพิ่มขึ้น การปรับวิธีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สิทธิสวัสดิการ วิทยฐานะ และใบประกอบวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน การเพิ่มค่าเสี่ยงภัยครูและผู้บริหารให้เท่ากับข้าราชการครู การเพิ่มครูสอนศาสนา กรณี สถาบันศึกษาปอเนาะ มุ่งเน้นการเป็นศูนย์การเรียนตลอดชีวิต โดยจัดการสอนศาสนาควบคู่ไปกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
.
รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และการจัดตั้งสถาบันการศึกษาอิสลามของรัฐที่เป็นศูนย์กลางอิสลามศึกษาในพื้นที่จังหวัดขายแดนภาคใต้ หวังว่าหลักการพัฒนาที่เกิดขึ้นในวันนี้ จะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาที่ทุกท่านได้ร่วมทำงานมาแต่แรกกับ ศอ.บต. จะเป็นโครงการที่ทุกภาคส่วน ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานจนบังเกิดเป็นผลสำเร็จในระยะต่อไป
.
ด้านนายมูฮัมมัด หะยีเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิและนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตามที่เครือข่ายฯได้ทำหนังสือขอสนับสนุนเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนครูศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโรงอิสลาม ค่าตอบแทนโต๊ะครูในสถาบันศึกษาปอเนาะ และค่าตอบแทนครูสอนตาดีกานั้น ซึ่งท่านได้นำเรื่องพิจารณาในกพต.โดยศอ.บต.เป็นโซ่ข้อกลางในการประสานงาน จนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ กพต. เป็นที่เรียบร้อย
.
ในนามตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตัวแทนโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้สึกซาบซึ้งที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนดังกล่าว ขอขอบคุณ ฯพณฯ ท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาผลักดันจนประสบความสำเร็จด้วยดี และขอบคุณ ศอ.บต. สส. และว่าที่ผู้สมัคร สส. พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้คำแนะนำให้กับเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาด้วยดีโดยตลอด
.
สำหรับโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใต้มติกพต. ดำเนินการสอบบรรจุข้าราชการครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สนับสนุนให้ครูได้รับสิทธิการกู้ยืมเรียน และเสนอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับครูสอนศาสนาจาก 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท
.
นอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนและการมีอาชีพการงานที่มีความมั่นคงในอนาคต โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาให้มีการพัฒนาทุกมิติ ทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและส่งเสริมการมีงานทำและอาชีพที่ชอบและถนัดในระหว่างการเรียน เพื่อให้เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าสู่การทำงานได้อย่างทันที และรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป ตลอดจนเป็นจิตอาสานำความรู้มาดูแลครอบครัว ช่วยเหลือชุมชน สังคมและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและอยู่ร่วมกันในความหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
.
ไทยโพสต์
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ