skip to Main Content

SOUTH : ผู้ว่านราฯ ส่งและอำนวยพรแก่ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ วันที่ 2 เที่ยวบินบินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
.
11 มิ.ย.65 นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมีรองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์อิสมาแออาลี ) นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและคณะ ผู้แทนกระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้นำศาสนาและพี่น้องประชาชนร่วมในพิธีฯ
.
สำหรับการจัดเที่ยวบินพิเศษที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้รับบุญอย่างเต็มที่ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้แสวงบุญ โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษจำนวน 2 เที่ยวบินระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2565 ในวันนี้ (11 มิ.ย.65) จำนวน 286 คน บินตรงจากท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาสสู่เมืองมาดินะห์ประเทศซาอุดิอาระเบีย
.
โดยในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่เดินทางประกอบพิธีฮัจย์จำนวนทั้งสิ้น 3,738 คน เป็นพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1,580 คน ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 660 คน จังหวัดยะลา 482 คน และจังหวัดนราธิวาส 492 คน
.
การประกอบพิธีฮัจย์คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะห์ อันเป็นเมืองที่ “ท่านศาสดามุฮัมมัด” เริ่มประกาศศาสนาอิสลาม ในเดือนซุลฮิจญะห์ ตามวันเวลา และสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง ทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องเดินทางไป ผู้ที่เลื่อมใสหลักศรัทธาของศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามหลักห้าประการของศาสนานี้แล้ว ย่อมได้ชื่อว่า “มุสลิม” แปลว่า ผู้สยบตนหรือผู้นอบน้อมตน หลักห้าประการที่กล่าวนี้ประกอบด้วย ปฏิญาณ, นมัสการ, ศีล, ทาน และบำเพ็ญพิธีฮัจย์
.
รัฐบาลไทยโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิม ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์
.
สวท.นราธิวาส

ผู้ว่านราฯ ส่งและอำนวยพรแก่ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ วันที่ 2 เที่ยวบินบินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ