skip to Main Content

SOUTH : ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่อำเภอละงู มอบอินทผาลัมให้แก่ผู้นำศาสนา จำนวน 66 มัสยิด พร้อมส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443
.
8 เม.ย. 65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มมัสยิดกลางกำแพง หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพง อำเภอละงู เพื่อเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและส่งมอบอินทผาลัม เพื่อแสดงความปรารถนาดีในห้วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในพื้นที่แต่ละอำเภอ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความมั่นคง และสังคมสันติสุข โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล โดยมีอิหม่าม ผู้นำศาสนา และผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบ รวม 66 มัสยิด ทั้งหมด 61 หมู่บ้าน ในโอกาสนี้นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภอละงู นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง จ่าจังหวัดสตูล และผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวขณะพบปะผู้นำศาสนาว่าในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด เป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติตนในการขัดเกลาจิตใจ อดทน อดกลั้น เป็นผู้ให้ บริจาค คิดดี ทำดี เป็นเดือนมหากุศล และเป็นเดือนแห่งบุญของพี่น้องมุสลิมที่ทุกคนรอคอย ที่ตั้งใจจะปฏิบัติศาสนกิจอย่างแท้จริง โดยเป็นการปฏิบัติศาสนกิจให้ปรับไปตามรูปแบบและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีโรคระบาดในปัจจุบัน ในโอกาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานที่เน้นหนัก ให้แก่ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ด้วย “วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน ” ด้วย
.
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่อำเภอละงู มอบอินทผาลัมให้แก่ผู้นำศาสนา จำนวน 66 มัสยิด พร้อมส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ